Regulamin kantoru stacjonarnego

 

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kantor walut wirtualnych Tokenomic, tj.

TOKEN PAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lutniowej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000727156, NIP: 5252746888, reprezentowaną przez prezesa zarządu – Bartłomieja Lalka, zwany w niniejszym regulaminie „Kantorem“. 

§2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Kantorze – należy przez to rozumieć wskazany w §1 podmiot.

Kliencie – to należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług kantoru i która to osoba jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Walutach wirtualnych – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach usług świadczonych przez kantor, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym, które są wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące jednak:

prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej.

Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.

Regulaminie – to należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dostępny w siedzibie lokalu, w którym świadczone są usługi stacjonarnego kantoru walut wirtualnych lub udostępniony klientowi w inny sposób.

Transakcji – należy przez to rozumieć usługę polegającą na realizacji ofert sprzedaży lub kupna walut wirtualnych dokonywanych przez klientów kantoru.

Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Skorzystanie z kantoru jest dobrowolne.

Warunkiem bezwzględnym skorzystania z usług świadczonych przez kantor jest wyrażenie zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu.

Klient, przed dokonaniem transakcji kupna lub sprzedaży walut wirtualnych za pośrednictwem kantoru, potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu poprzez złożenie podpisu pod zapytaniem ofertowym, w którym jednocześnie akceptuje aktualny kurs waluty oraz ilość sprzedawanych lub kupowanych walut wirtualnych w ramach danej transakcji. 

§4. PRZEDMIOT DZIAŁANIA KANTORU

Istota usługi świadczonej przez kantor polega na umożliwieniu klientowi kupna lub sprzedaży jednostek walut wirtualnych. Kantor wykonuje transakcję kupna lub sprzedaży w imieniu i na rzecz klienta po aktualnym na rynku i zaakceptowanym przez klienta kursie waluty.

Usługi świadczone przez kantor są odpłatne. Wysokość opłat określa § 8.

Kantor przy zachowaniu należytej staranności dokonuje weryfikacji kursu walut wirtualnych dostępnych na rynku, wybierając najbardziej korzystną dla klienta – na chwilę dokonania transakcji – ofertę kupna lub sprzedaży walut wirtualnych, w zależności od zapytania ofertowego klienta.

Kantor nie gwarantuje skuteczności, ani opłacalności inwestycji w waluty wirtualne.

Kantor nie jest gwarantem inwestycji w waluty wirtualne. Kantor uświadamia klientów w zakresie ryzyka takich inwestycji, wskazując przede wszystkim na stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walut wirtualnych, którego treść można znaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18 .

                                                                                        §5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

Klient składa zapytanie ofertowe i wskazuje pracownikowi kantoru jaką ilość środków wyrażonych w polskich złotych (PLN) chce przeznaczyć na zakup waluty wirtualnej lub jaką ilość jednostek waluty wirtualnej zamierza sprzedać.

Po złożeniu przez klienta zapytania ofertowego każdorazowo przed zrealizowaniem transakcji kupna czy sprzedaży, klient informowany jest o obecnym kursie danej waluty wirtualnej oraz o ilości sprzedawanych lub kupowanych walut wirtualnych w ramach danej transakcji. Z uwagi na znaczną zmienność wartości walut wirtualnych ostateczna weryfikacja oferty następuje w chwili realizacji transakcji.

Warunkiem zrealizowania przez kantor transakcji kupna lub sprzedaży jest zaakceptowanie przez klienta regulaminu oraz kursu i ilości walut wirtualnych lub kwoty PLN, co klient potwierdza podpisem pod wydrukiem potwierdzenia transakcji. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty przez klienta.

Celem zrealizowania transakcji przez kantor, klient zobowiązany jest do określenia kwoty transakcji oraz wskazania portfela klienta, na który zostać mają przesłane zakupione przez klienta za gotówkę waluty wirtualne. Nie jest możliwe zawarcie przedmiotowej transakcji bez podania adresu portfela.

Kantor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez klienta błędnego adresu portfela, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

Celem zrealizowania transakcji przez kantor, klient zobowiązany jest do określenia kwoty transakcji oraz przelania określonej ilości waluty wirtualnej na portfel kantoru lub PLN na wskazany rachunek kantoru. Usługa transakcji, w przypadku sprzedaży waluty wirtualnej, wymaga oczekiwania przez strony na potwierdzenie w sieci blockchain. Po pierwszym potwierdzeniu przedmiotowej transakcji w sieci blockchain i przelaniu środków na rzecz kantoru, klient, w zależności od rodzaju transakcji, otrzymuje określoną ilość waluty wirtualnej lub środków pieniężnych w PLN - w ramach wykonanej usługi.

Z uwagi na wysoką zmienność kursów walut wirtualnych, wysokość sprzedaży lub zakupu waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym klienta może się nieznacznie różnić od rzeczywiście sfinalizowanej transakcji. Klient oświadcza, że został poinformowany o zmienności kursu walut wirtualnych oraz akceptuje ten czynnik będący elementem wykonania transakcji przez kantor.

Dokonywanie wszelkich transakcji kupna lub sprzedaży w kantorze możliwe jest wyłącznie za gotówkę (PLN).

Klient nie może odstąpić od transakcji po tym, jak przekazał waluty wirtualne na rzecz kantoru, ani w momencie gdy przekazał już środki pieniężne przeznaczone na zakup walut wirtualnych.

Kantor stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa, które mają zapewniać płynność transakcji i ochronę środków.

Minimalna wartość transakcji wynosi równowartość 50 polskich złotych (PLN). 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań w ramach transakcji.

Kantor nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze świadczonych usług w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Kantor nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków pieniężnych otrzymanych klienta w wyniku sprzedaży walut wirtualnych przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kantor nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§7. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Klient oświadcza, że wie, iż waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Kantor jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

Kantor stosuje środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określone w art. 34. tej ustawy oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności i wywiązywania z obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Kantor stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich transakcji. Szczegółowe warunki identyfikacji określa art. 36 i art. 37 niniejszej ustawy oraz Polityka AML. Kantor czyni powyższe zgodnie z art. 35. ust. 1. pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kantor odmawia przeprowadzenia transakcji, w tym transakcji okazjonalnej, a ostatecznie rozwiązuje stosunki gospodarcze z klientem w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Kantor może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kantor stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 43 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

§8. OPŁATY

Korzystanie z serwisu w zakresie usług wymiany walut wirtualnych jest odpłatne.

Opłata za korzystanie z usług kantoru pobierana jest na etapie zawierania transakcji.

Kantor pobiera prowizję w polskich złotych.

Za usługi świadczone w ramach kantoru może zostać wystawiona faktura. 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych jest kantor.

Kantor jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych klienta w celu realizacji transakcji i postanowień niniejszego regulaminu, jak również dla wypełnienia spoczywających na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe klientów mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z kantorem.

W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – z zastrzeżeniem postanowienia wskazanego w ust. 7 poniżej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, kantor jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane wwyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w §7 regulaminu będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto, dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń jakie może podnieść kantor, bądź jakie mogą być podnoszone wobec kantoru z tytułu świadczonych usług. 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez kantor oraz klienta umowy.

Wszelkie pytania dotyczące działalności kantoru bądź przetwarzania danych osobowych należy wysyłać na wskazane w §1 regulaminu dane kontaktowe.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w przypadku klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z kantorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

Ewentualne spory powstałe między klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a kantorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby kantoru.

Kantor zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez kantor. Do transakcji dokonanych przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia regulaminu. 


Brak produktów w tej kategorii.