Niue IslandWhite-tailed Eagle - 2 dollars 2017

White-tailed Eagle - 2 dollars 2017

Niue 2 $ 2017. Au 585, weight 0,65 g. Proof.

120.00 zł

Amber route - Europe - 5 $ 2011

Amber route - Europe - 5 $ 2011

Niue Island 5 $ 2011. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Kaliningrad - 5 $ 2011

Amber route - Kaliningrad - 5 $ 2011

Niue Island 5 $ 2011. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Gdańsk - 5 $ 2011

Amber route - Gdańsk - 5 $ 2011

Niue Island 5 $ 2011. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Elbląg - 5 $ 2011

Amber route - Elbląg - 5 $ 2011

Niue Island 5 $ 2011. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Wrocław - 5 $ 2012

Amber route - Wrocław - 5 $ 2012

Niue Island 5 $ 2012. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Stare Hradisko - 5 $ 2012

Amber route - Stare Hradisko - 5 $ 2012

Niue Island 5 $ 2012. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Carnuntum - 5 $ 2012

Amber route - Carnuntum - 5 $ 2012

Niue Island 5 $ 2012. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł

Amber route - Aquilea - 5 $ 2012

Amber route - Aquilea - 5 $ 2012

Niue Island 5 $ 2012. Au 999, weight 6 g, mintage 999. Proof.   

1290.00 zł